Jak i dlaczego pracodawca powinien wspierać rozwój pracowników

Bez wątpienia każdy pracodawca chce zatrudniać jak najbardziej wykwalifikowanych pracowników. Im lepiej są oni wykształceni i bardziej doświadczeni, tym wyższa okaże się jakość ich pracy, będzie można im przydzielić szersze spektrum obowiązków i zadań, a w perspektywie awansować ich na wyższe stanowiska. Czy nie powinno być zatem tak, że pracodawca pomaga pracownikom w ciągłym doskonaleniu umiejętności i nieustannym rozwoju?

Kodeks pracy o kształceniu

Polskie prawo pracy nie mówi zbyt wiele na temat podnoszenia kwalifikacji. Tematu tego dotykają dwa zapisy w art. 17 i 94 pkt 6. Mowa jest w nich o tym, że pracodawca jest zobowiązany, by ułatwiać osobom przezeń zatrudnionym rozwój kwalifikacji zawodowych. Dalej rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia pozaszkolnego (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 622) wyróżnia tylko formy, jakie mogą przybrać szkolenia i w jakich placówkach mogą się one odbywać. Wszystko to daje dowolność w kwestii pomocy, jaką może zaoferować pracodawca i zależy tylko od ustaleń obu zainteresowanych stron.

Klasyczna nauka

Oczywiście na początku przychodzą do głowy te najbardziej ugruntowane w naszej kulturze pracy formy dokształcania, czyli szkolenia i kursy oraz dodatkowe studia. Pracodawca może zarówno pokryć częściowo lub całościowo koszty wybranej formy kształcania, ale sfinansować rzeczy dodatkowe jak dojazdy, noclegi i materiały szkoleniowe. Ułatwieniem tego procesu może być również przydzielenie zwolnienia z obowiązków pracy lub nawet dodatkowego płatnego urlopu. Prawo mówi jedynie, że wszystkie te świadczenia nie mogą być zastępstwem dla innych przywilejów wynikających z kodeksu pracy. Warto także pamiętać, że te dodatki podlegają, tak samo jak wynagrodzenie, prawu podatkowemu.

Uczeń i mistrz

Coraz bardziej popularne w dużych organizacjach jest wprowadzanie programów mentoringu, gdzie pod okiem bardziej doświadczonych współpracowników nowy adept może rozwijać swoje kompetencje, realizując kolejne zadania, słuchając o doświadczeniach innych i korzystając ze specjalnie wybranych dla niego szkoleń. Programy takie są bardzo cenne, ponieważ nie tylko przekazują wyjątkową wiedzę na poziomie kosztownych programów MBA, ale dodatkowo skupiają się na sytuacji rodzimej organizacji dając od razu pole do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce.

Dofinansowywanie kształcenia jest oczywiście kwestią dobrowolną pracodawcy. Jednak w dzisiejszych realiach rynku pracy warto postawić na rozwój pracowników, ponieważ większość kandydatów zwraca dużą uwagę na to, czy w danej firmie istnieją możliwości podnoszenia kompetencji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *