Najpopularniejsze dofinansowania dla pracowników

Dobry pracodawca to taki, który dba o swojego pracownika – zarówno o jego dobrostan fizyczny jak i uposażenie. Osoby zatrudnione mogą jednak liczyć także na dodatkowe świadczenia, dzięki którym będą oni odciążeni finansowo. Oto najpopularniejsze.

Dodatki pozapłacowe1. Dopłata do wakacji/kolonii dziecka

Wakacje pod gruszą to jedno z tych świadczeń, o które ubiegać można się dzięki Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych. To z niego pokrywane są koszty dofinansowania wczasów, które planują pracownicy danej organizacji. Świadczenie przysługuje nie tylko osobie zatrudnionej, ale też jego niepełnoletnim dzieciom, których letnie lub zimowe kolonie mogą być częściowo lub w całości finansowane ze środków Funduszu.

Dofinansowanie z ZFŚS jest zwolnione ze składek ZUS, a z podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie do kwoty 380 zł rocznie. Z kolei dofinansowanie wczasów dzieci jest nieopodatkowane niezależnie od wysokości wsparcia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych powstać może jedynie w tych organizacjach, które zatrudniają minimum 20 pracowników. W przypadku małych i średnich firm pracodawcy mogą wesprzeć osoby zatrudnione u siebie tzw. świadczeniem urlopowym.

Dofinansowanie zwykle otrzymuje się po urlopie i obejmuje ono 14 dni kalendarzowych, podczas których pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym.

2. Dopłata do przedszkola

Z Funduszu ubiegać się można także o możliwość refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku czy przedszkolu. Dofinansowanie to jest zwolnione z podatku dochodowego i oskładkowania zusowskiego.

W firmie bez ZFŚS pracodawca także może oferować pracownikom możliwość dofinansowania żłobka lub przedszkola dla dzieci. Organizacje, które to robią mogą skorzystać z ulg podatkowych. Refundacja kosztów pobytu dziecka pracownika w żłobku, która nie jest finansowana z Funduszu, jest zwolniona z podatku do kwoty 400 złotych miesięcznie. Natomiast w przypadku przedszkola wolna od podatku jest tylko kwota 200 zł miesięcznie.

3. Darmowy posiłek

Pracownik, którego praca odbywa się w warunkach szczególnie trudnych i uciążliwych może także liczyć na darmowy posiłek. Jest on zwykle wydawany w formie dania gorącego lub, w sytuacji gdy możliwości organizacyjne lub rodzaj wykonywanej pracy uniemożliwia to, pracownik powinien mieć zapewnioną możliwość korzystania z punktów gastronomicznych. Pracownikom można także umożliwić samodzielne przyrządzenie posiłku z otrzymanych produktów.

4. Okulary korekcyjne

Niewiele osób pracujących na co dzień przy komputerze zdaje sobie sprawę z tego, że pracodawca może dofinansować także zakup okularów korekcyjnych pracownikowi. Prawdo do tego mają zarówno pracownicy pełnoetatowi, jak i osoby pracujące na czas nieokreślony, a nawet praktykanci czy stażyści.

Aby kwalifikować się do dofinansowania, pracownik powinien korzystać z komputera przez co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Co więcej, okulary muszą zostać zakupione po odbytych badaniach okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, po których stwierdzono konieczność ich używania. Dofinansowanie zwykle obejmuje zakup szkieł oraz oprawek, ale – jeśli lekarz wskaże taką konieczność – może także dotyczyć soczewek kontaktowych.

5. Szef sfinansuje szkolenie

Obowiązkiem pracodawcy jest także maksymalne ułatwienie pracownikom korzystania z możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Najprostszą realizacją tego postulatu jest udzielenie urlopu szkoleniowego, podczas którego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia przy jednoczesnym zwolnieniu z całości lub części dnia pracy. Możliwe jest także przyznanie dodatkowych świadczeń, które mogłoby pokryć opłaty za kształcenie oraz wydatki pokrewne, takie jak opłaty za przejazd, zakwaterowanie czy pomoce naukowe lub materiały szkoleniowe.

6. Dodatki

Pracodawcy dzięki Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych, mogą także sfinansować szereg dodatkowych świadczeń dla podwładnych, z których najbardziej popularne są: bony, świąteczne prezenty, upominki rzeczowe, świadczenia pieniężne, karnety sportowe lub bilety na imprezy kulturalne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *